ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร

วันที่ 04 มี.ค. 2564>>>บัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร แบบ รด.๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑<<<


การสมัครเรียนรักษาดินแดนโดยนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียนรักษาดินแดนจะต้อง เตรียมหลักฐานสำหรับสมัครเรียน ดังนี้

การสมัครของ นศท.ชั้นปีที่ 1

          หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้กำหนดระเบียบการสมัครและรายงานตัวเรียนรักษาดินแดนต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้

คุณลักษณะ

               1. เป็นชายหรือหญิงมีสัญชาติไทย

               2. อายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ นับตามกฎหมายหว่าด้วยการรับราชการทหาร และต้องได้รับความยินยอมจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

               3. ไม่พิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรค ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ตามมาตรา 14 กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2540

               4. มีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ ชาย ต้องน้อยกว่า 35 กิโลกรัม/ตารางเมตร และหญิง ต้องน้อยกว่า 30 กิโลกรัม/ตารางเมตร (ดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ำหนักตัว (กก) / ส่วนสูง 2 เมตร)

               5. มีน้ำหนัก ขนาดรอบตัว ขนาดส่วนสูง ตามส่วนสัมพันธ์ ดังนี้

               6. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษทุกประเภท
              
               7. ไม่เป็นทหารประจำการ กองประจำการ หรือถูกกำหนดตัวเข้ากองประจำการแล้ว

คุณสมบัติ

               1. เป็นชายหรือหญิง และ มีสัญชาติไทย
               2. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปและมีผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่ 1.00 ขึ้นไป (คิดเฉพาะชั้น ม.3 เท่านั้น)
               3. มีน้ำหนัก ส่วนสูง ขนาดรอบตัว ตามหน่วยบัญชาการ รักษาดินแดนกำหนด และต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

                         - นักศึกษาชาย ลุกนั่ง 34 ครั้ง ใน 2 นาที ดันพื้น 22 ครั้ง ใน 2 นาที วิ่ง 800 เมตร ใน 3 นาที 15 วินาที
                         - นักศึกษาหญิง ลุกนั่ง 25 ครั้ง ใน 2 นาที ดันพื้น 15 ครั้ง ใน 2 นาที วิ่ง 800 เมตร ใน 4 นาที

หลักฐานการสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1

               1. รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. (ติดใบสมัคร และ ใบประวัติ นศท.) จำนวน 2 รูป
               2. ใบสมัคร (แบบ รด.1)ต้องให้ผู้ปกครองลงนามคำยินยอมจากด้วย
               3. หลักฐานการศึกษา แสดงผลสำเร็จมัธยมปีที่ 3 ถ่ายจากต้นฉบับจริง (รับรองสำเนาถูกต้อง)
               4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
               5. ใบรับรองแพทย์ออกโดยแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
               6. สำเนา สด.9 จำนวน 2 ฉบับ (เฉพาะ นศท. ชาย) ถ้ามี
               7. สำเนา สด.35 จำนวน 2 ฉบับ สำหรับผู้มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ (เฉพาะ นศท.ชาย )     


 

Power by: Startup Design & Network