ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ข้อมูลบุคลากร

วันที่ 04 มี.ค. 2564


ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม


ชื่อ – สกุล  นายอำนวย   เรือนสุข
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ  แจ้ห่ม

 

 

ชื่อ – สกุล  นายณัฐภัทร จันทะมุงคุณ
ตำแหน่ง  ครูทำหน้าที่ 
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
 รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

ชื่อ – สกุล  นายสอาด สุรินทร์
ตำแหน่ง  ครูทำหน้าที่ 
 รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือชื่อ – สกุล  นายสุรเนตร เดชบุรัมย์
ตำแหน่ง  ครูทำหน้าที่ 
 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ประเภทวิชาอุตกรรม
   สาขาวิชาช่างยนต์

ชื่อ – สกุล  นายสอาด   สุรินทร์
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
 หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชา  ช่างยนต์

ชื่อ – สกุล  นายกิติพันธ์   จอมธัญ
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
แผนกวิชา  ช่างยนต์

ชื่อ – สกุล  นายจรรยาวุฒิ   ลอยหา
ตำแหน่ง   ครูอัตราจ้าง
แผนกวิชา   ช่างยนต์

ชื่อ – สกุล   นายพรเทพ  ขัดใหม่
ตำแหน่ง   ครูอัตราจ้าง
แผนกวิชา   ช่างยนต์

   สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐานและช่างเชื่อมโลหะ

ชื่อ – สกุล  นายรัฐกร  ล่ำสวย
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
 หัวหน้าแผนกวิชาเทคพื้นฐาน
แผนกวิชา  เทคนิคพื้นฐาน

ชื่อ – สกุล  นายพัฒนพงษ์  ขยันดี
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชา  ช่างเชื่อมโลหะ

   สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ชื่อ – สกุล  นายสุรเนตร  เดชบุรัมย์
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
 หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชา  ช่างไฟฟ้ากำลัง

 
ชื่อ – สกุล  นายดุลยวิทย์ เชียงส่ง
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
แผนกวิชา  ช่างไฟฟ้ากำลัง

ชื่อ – สกุล  นายเอกพันธ์ หม่อมนวล
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
แผนกวิชา  ช่างไฟฟ้ากำลัง

ชื่อ – สกุล  นายวีรยุทธ สวยฉลาด
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
แผนกวิชา  ช่างไฟฟ้ากำลัง

   สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ – สกุล  นายอดิศักดิ์   ปลายนา
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
 หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชา  ช่างอิเล็กทรอนิกส์


  ชื่อ – สกุล นายสมชาย ใจเย็น
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
แผนกวิชา  ช่างอิเล็กทรอนิกส์

   สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

ชื่อ – สกุล  นายภูสิสสร  กัลปสันติ
ตำแหน่ง

 ครูอัตราจ้าง                              หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

แผนกวิชา  ช่างก่อสร้าง

ชื่อ – สกุล  นายอุดมศักดิ์  ฟังอารมณ์
ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ
แผนกวิชา  ช่างก่อสร้าง

ชื่อ – สกุล  นางสาวพิมพิไล   สว่างทิตย์
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
แผนกวิชา  ช่างก่อสร้าง

  ชื่อ – สกุล  นายปฐมพงษ์ สัตย์จริง
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
แผนกวิชา  ช่างก่อสร้าง

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
   สาขาวิชาการบัญชี

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวสกุลรัตน์  พงศ์พันธุ์
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชา  การบัญชี

  ชื่อ – สกุล  นางสาวจันทร์จิรา หลีกเลี่ยง
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
แผนกวิชา  การบัญชี


ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
   สาขาวิชาการโรงแรม


ชื่อ – สกุล  นางมรกต  จุมปาลี
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
 หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชา  การโรงแรม

ชื่อ – สกุล นายณรงค์เดช ปินันท์
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
แผนกวิชา  การโรงแรม

   แผนกสามัญสัมพันธ์

– สกุล  นายญัฐภัทร  จันทะมุงคุณ
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
 หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชา  สามัญสัมพันธ์

ชื่อ – สกุล  นางอุดมลักษณ์  ธนาศักดิ์
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
แผนกวิชา  สามัญสัมพันธ์

ชื่อ – สกุล  นางสาวสุรีฉาย  อินคำปัน
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
แผนกวิชา  สามัญสัมพันธ์

ชื่อ – สกุล  นางสาววรรณวณิช ขัดจา
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
แผนกวิชา  สามัญสัมพันธ์

ชื่อ – สกุล  นางสาวจินตญัฐชา   ธรรมชัย
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
แผนกวิชา  สามัญสัมพันธ์

ชื่อ – สกุล  นางสาวนพมาศ วงค์กุลบริรักษ์
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
แผนกวิชา  สามัญสัมพันธ์

   เจ้าหน้าที่

ชื่อ – สกุล  นางสาวศิริขวัญ  กาไว
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่

ชื่อ – สกุล  นางสาวพรพิมล  เสียงเย็น
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่

ชื่อ – สกุล  นางสาวณัฏฐณิชา  ประธงชัย
ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่
 
ชื่อ – สกุล  นางสาวอริสา  สวยฉลาด
ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่

ชื่อ – สกุล  นางสาวปัทมาวดี   ปิมใจ
ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่
 
ชื่อ – สกุล  นางสาวนิรชา ตากล้า
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่

   นักการภารโรง

  ชื่อ – สกุล  นายสุรินทร์ สวัสดี
ตำแหน่ง   นักการภารโรง

ชื่อ – สกุล  นายอรุนศักดิ์  เครือทนุ
ตำแหน่ง   นักการภารโรง

ชื่อ – สกุล  นายประทวน  รักชาติ
ตำแหน่ง  นักการภารโรง

      แม่บ้าน

ชื่อ – สกุล   นางสาวเพ็ญศรี คนฟู
ตำแหน่ง   แม่บ้าน

    ยามรักษาการณ์
  ชื่อ – สกุล   นายดวล ต๊ะเวที
ตำแหน่ง   ยามรักษาการณ์

  ชื่อ – สกุล   นายวิทยา วรรณารักษ์
ตำแหน่ง   ยามรักษาการณ์

Power by: Startup Design & Network