ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ปรัชญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วันที่ 04 มี.ค. 2564

ปรัชญาของวิทยาลัย
(College philosophy)

 


ทักษะเยี่ยมกกกกกกกหมายถึง   ผู้สำร็จการศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
เปี่ยมคุณธรรมกกกกกกหมายถึง   ผู้สำร็จการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
นำพัฒนากกกกกกกกก หมายถึง   ผู้สำร็จการศึกษาเป็นผู้นำในการพัฒนาตนเองและผู้ร่วมงาน
ใช้ปัญญาให้เกิดคุณกก หมายถึง   ผู้สำร็จการศึกษาสามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและสังคม 

 
   วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย  

 (Vision) 

" พัฒนากำลังคนด้วยฝีมือชนคนสร้างชาติ ขยายโอกาสด้านเทคโนโลยี สร้างภาคีเครือข่าย จุดมุ่งหมายสู่ความยั้งยืน "
 

อัตลักษณ์

" ขยายโอกาสการศึกษา เพื่อพัฒนากำลังคน สู่สากลด้วยความร่วมมือ "


  พันธกิจ  

(Mission) 

 

1.  ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น โดยประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ระหว่างเรียน
2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และดำรงชีพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.  วิจัย  สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ
4.  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา สามารถเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประเทศอาเซียน

 


เป้าประสงค์

1.  ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีทักษะพื้นฐานการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข และรักษาไว้ซึ่งความดีงามของความเป็นไทย ทั้งศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
2.  ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรและศึกษาต่อภายใน 1 ปี  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
3.  ผลิตช่างฝีมือ ช่างเทคนิค  ตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรม ชุมชนสังคม และให้ได้งานทำในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ
4.  มีผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
5.  การสอนวิชาชีพสู่ชุมชนให้ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างทั่วถึง
6.  ภาคีเครือข่ายกับสถานประกอบการในชุมชน
7.  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา สามารถพัฒนาตนเองเพื่อพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


 

Power by: Startup Design & Network