ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ประวัติวิทยาลัย

วันที่ 04 มี.ค. 2564

 


 


 

                        วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่เขตโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา มีเนื้อที่ทั้งหมด 158 ไร่ 1 งาน 22 ตารางวา
                       เปิดจัดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2557 โดยได้รับความอนุเคราะห์อาคารเรียนของโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา(อาคารคหกรรม) ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีจำนวน 4 ห้อง คือ 1) ห้องสำนักงานอำนวยการชั่วคราว 2) ห้องเรียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3) ห้องเรียนทฏษฎี และอาคารชั่วคราวโรงจอดรถเดิมของโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ซึ่งใช้เป็นห้องเรียนเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น มีนักศึกษาทั้งหมด 94 คน แบ่งเป็น 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและสาขาวิชาช่างก่อสร้าง โดยมีอดีตท่านรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายตุ๋ย สุวงศ์ เป็นผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอน และมีท่านผู้อำนวยการวิสุทธิ์ ชินนาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง เป็นผู้อำนวยการด้านการจัดเรียนการสอน ทั้งนี้ในรายวิชาสามัญสัมพันธ์ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยามาร่วมจัดการเรียนการสอนด้วย ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้อุตสาหกรรมศิลป์ ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่มได้ย้ายมาตั้งอยู่เลขที่ 373 หมู่ 10 บ้านวังสัก ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120 โดยมี นายอำนวย เรือนสุข ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่มคนปัจจุบัน
                       วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่มจัดการเรียนการสอนระดับชั้น ปวช. ทั้งหมด 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างเชื่อม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการโรงแรม และจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวส. จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

       

Power by: Startup Design & Network