ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 16 ก.ค. 2562
ชื่อหัวข้อ : รายงานการประเมินตนเอง SAR
รายละเอียด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 หน้าปกรายงานผลการประเมินตนเอง ดาวน์โหลด
2 ส่วนที่ 1 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ดาวน์โหลด
3 ส่วนที่ 2 ข้อมูลสถานศึกษา ดาวน์โหลด
4 ส่วนที่ 3 มาตรฐานการศึกษา ดาวน์โหลด
5 ส่วนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดาวน์โหลด
6 ส่วนที่ 5 ผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างท ดาวน์โหลด
1

Power by: Startup Design & Network