ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 24 พ.ค. 2562
ชื่อหัวข้อ : คำสั่ง 2562
รายละเอียด

ไฟล์ คำสั่ง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 คำสั่ง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ที่ 81/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน"โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ : ค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา2562 " ดาวน์โหลด
2 คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่มที่ 027/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการครูผู้สอนเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ2) ดาวน์โหลด
3 คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่มที่ 027/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการครูผู้สอนเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
4 คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่มที่ 018/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ เทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)ประจำปีการศึกษ... ดาวน์โหลด
5 คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่มที่ 017/2562เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการสอบวัดและประเมินผลปลายภาคภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
6 คำสั่ง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ที่ 003/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา ... ดาวน์โหลด
1

Power by: Startup Design & Network