ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 21 ต.ค. 2562
ชื่อหัวข้อ : คำสั่ง 2561
รายละเอียด

ไฟล์ คำสั่ง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 คำสั่ง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ที่ 279/2561 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ ดาวน์โหลด
2 คำสั่ง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ที่ 276/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ"รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย"ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
3 คำสั่ง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ที่ 261/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการล่องสะเปาจาวแจ้ห่ม ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
4 คำสั่ง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ที่ 262/2561 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ (แก้ไข) ดาวน์โหลด
5 คำสั่ง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ที่ 272/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมและเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ประจำปีการศึกษา ... ดาวน์โหลด
6 คำสั่ง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ที่ 271/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสร้างค่ายฝึกอบรมและเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ประจำปีการศึกษา ... ดาวน์โหลด
7 คำสั่ง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ที่ 273/2561 เรื่องมอบหมายหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
8 คำสั่ง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ที่266/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลด
9 คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ที่ 245/2561 เรื่องมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำ (งานอาคารและสถานที่) ดาวน์โหลด
10 คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ที่ 242/2561 เรื่องโครงการอบรมกล่องรับสัญญาณทีวี ดาวน์โหลด
11 คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ที่ 232/2561 เรื่องมอบหมายหน้าที่ราชการ ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
12 คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ที่ 239/2561 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ ดาวน์โหลด
13 คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ที่ 238/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน... ดาวน์โหลด
14 คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ที่ 237/2561 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ... ดาวน์โหลด
15 คำสั่งที่ 230/61แต่งตั้งครูอบรมหน้าเสาธง ตค61.-กพ62 ดาวน์โหลด
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]

Power by: Startup Design & Network