ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 13 ธ.ค. 2561
ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง จำนวนไฟล์
-14. เอกสาร PLC 4
-13. ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร 4
-12. คำสั่ง 2561 101
-11. งานสื่อการเรียนการสอน 1
-10. คำสั่ง 2560 142
-9. งานกิจกรรม 4
-8. งานทะเบียน 5
-7. งานวิชาการ 4
-6. งานพัสดุ 5
-5. งานหลักสูตรและการเรียนการสอน 10
-4. งานวัดผลและประเมินผล 5
1

Power by: Startup Design & Network