ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 23 เม.ย. 2562
ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง จำนวนไฟล์
-14. คำสั่ง 2562 5
-13. เอกสาร PLC 4
-12. ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร 4
-11. คำสั่ง 2561 103
-10. งานสื่อการเรียนการสอน 1
-9. คำสั่ง 2560 142
-8. งานกิจกรรม 4
-7. งานทะเบียน 5
-6. งานวิชาการ 4
-5. งานพัสดุ 5
-4. งานหลักสูตรและการเรียนการสอน 10
-3. งานวัดผลและประเมินผล 5
1

Power by: Startup Design & Network