ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วันที่ 27 พ.ค. 2563

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายงานผลการประเมินตนเอง วิยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561   

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > V-e-Sar ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ขอเผยแพร่ผลการตรวจคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
 
เอกสารแนบงานประกันคุณภาพปีการศึกษา 2561 

Power by: Startup Design & Network