ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ข้อมูลบุคลากร

วันที่ 21 ต.ค. 2562


ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม


ชื่อ – สกุล  นายอำนวย   เรือนสุข
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ  แจ้ห่ม

 


 

ชื่อ – สกุล  ว่าที่ร้อยตรี นครินทร์    สนมฉ่ำ
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการ อาชีพแจ้ห่ม

ประเภทวิชาอุตกรรม
   สาขาวิชาช่างยนต์

ชื่อ – สกุล  นายธนกฤต   ต๊ะพรมมา
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
 หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชา  ช่างยนต์

ชื่อ – สกุล  นายกิติพันธ์   จอมธัญ
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
แผนกวิชา  ช่างยนต์

ชื่อ – สกุล  นายจรรยาวุฒิ   ลอยหา
ตำแหน่ง   ครูอัตราจ้าง
แผนกวิชา   ช่างยนต์

  ชื่อ – สกุล   นายพรเทพ  ขัดใหม่
ตำแหน่ง   ครูอัตราจ้าง
แผนกวิชา   ช่างยนต์

   สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ชื่อ – สกุล  นายรัฐกร  ล่ำสวย
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
 หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชา  ช่างเชื่อมโลหะ

   สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ชื่อ – สกุล  นายสุรเนตร  เดชบุรัมย์
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
 หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชา  ช่างไฟฟ้ากำลัง

 
ชื่อ – สกุล  นายดุลยวิทย์ เชียงส่ง
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
แผนกวิชา  ช่างไฟฟ้ากำลัง

   สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ – สกุล  นายอดิศักดิ์   ปลายนา
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
 หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชา  ช่างอิเล็กทรอนิกส์


ชื่อ – สกุล นายยศวัฒน์ แสงทองสัญญาบัติ
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
แผนกวิชา  ช่างอิเล็กทรอนิกส์

   สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

ชื่อ – สกุล  นายภูสิสสร  กัลปสันติ
ตำแหน่ง

 ครูอัตราจ้าง                              หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

แผนกวิชา  ช่างก่อสร้าง

ชื่อ – สกุล  นายอุดมศักดิ์  ฟังอารมณ์
ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ
แผนกวิชา  ช่างก่อสร้าง

ชื่อ – สกุล  นางสาวพิมพิไล   สว่างทิตย์
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
แผนกวิชา  ช่างก่อสร้าง

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
   สาขาวิชาการบัญชี

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวสกุลรัตน์  พงศ์พันธุ์
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชา  การบัญชี

ชื่อ – สกุล  นางมรกต  จุมปาลี
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
แผนกวิชา  การบัญชี
 

   แผนกสามัญสัมพันธ์

– สกุล  นายญัฐภัทร  จันทะมุงคุณ
ตำแหน่ง  ครู ค.ศ. 1
  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชา  สามัญสัมพันธ์

ชื่อ – สกุล  นางอุดมลักษณ์  ธนาศักดิ์
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
แผนกวิชา  สามัญสัมพันธ์

ชื่อ – สกุล  นางสาวสุรีฉาย  อินคำปัน
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
แผนกวิชา  สามัญสัมพันธ์

ชื่อ – สกุล  นางสาววรรณวณิช ขัดจา
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
แผนกวิชา  สามัญสัมพันธ์

ชื่อ – สกุล  นายปรเมศวร์   ปาสิงห์
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
แผนกวิชา  สามัญสัมพันธ์

ชื่อ – สกุล  นางสาวจินตญัฐชา   ธรรมชัย
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
แผนกวิชา  สามัญสัมพันธ์

   เจ้าหน้าที่

ชื่อ – สกุล  นางสาวศิริขวัญ  กาไว
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่

ชื่อ – สกุล  นางสาวพรพิมล  เสียงเย็น
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่

ชื่อ – สกุล  นางสาวณัฏฐณิชา  ประธงชัย
ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่
 
ชื่อ – สกุล  นางสาวอริสา  สวยฉลาด
ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่

ชื่อ – สกุล  นางสาวปัทมาวดี   ปิมใจ
ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่

 
ชื่อ – สกุล นางสาวนิรชา ตากล้า
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

   นักการภารโรง

ชื่อ – สกุล  นายคำปัน  ปิมใจ
ตำแหน่ง   นักการภารโรง

ชื่อ – สกุล  นายอรุนศักดิ์  เครือทนุ
ตำแหน่ง   นักการภารโรง

ชื่อ – สกุล  นายประทวน  รักชาติ
ตำแหน่ง นักการภารโรง

      แม่บ้าน

ชื่อ – สกุล นางบัวเพชร  ฟังอารมณ์
ตำแหน่ง   แม่บ้าน 


Power by: Startup Design & Network