ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ปรัชญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วันที่ 23 ส.ค. 2562

ปรัชญาของวิทยาลัย
(College philosophy)

 


ทักษะเยี่ยมกกกกกกกหมายถ