ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ปรัชญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วันที่ 22 ก.พ. 2562

ปรัชญาของวิทยาลัย
(College philosophy)

 


ทักษะเยี่ยมกกกกกกกกหมายถึง   ผู้สำร็จการศึกษามีทักษะ